Campania de Craciun 2021

Participă la Tombola de Crăciun!

Poți fi chiar tu câștigătătorul premiului mare, TV HISENSE 32 inch !!!

Cumpără din magazinul Compakt produse în valoare de minim 399 de lei.

1.     Scopul campaniei/ tombolei

 Scopul Campaniei/ Tombolei („Campania”) este fidelizarea membrilor Compakt pentru implicarea în activitatea desfășurată de Organizator. Acest Regulament descrie modul de desfășurare a Campaniei și are caracter obligatoriu pentru toți participanții. Orice modificare a prezentului Regulament de către Organizator trebuie să se facă cu anunțul prealabil al publicului. Prin participarea la aceasta campanie, se prezumă cunoașterea regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul Campaniei este S.C. Medieval ART SRL, o societate cu răspundere limitată înființată și funcționând potrivit legilor din Republica Moldova, având sediul or.Criuleni , str. 31 august 153 și funcționând în baza Statutului.

2. Durata și aria de desfășurare a Campaniei

Campania se va desfășura în perioada: 25 decembrie 2021 – 14 ianuarie 2022.

În talon se vor completa următoarele date: nume, prenume, telefon, e-mail, data și semnătura.

Extragerea va fi efectuată în mod online, prin intermediul unui instrument de alegere aleatorie.

Extragerea va fi difuzată pe pagina de Facebook- Compakt.md !

3.     Tema Campaniei și modalitatea de desfășurare

  Câștigătorul va fi contactat prin email, numele titularului de tichet câștigător va fi afișat pe pagina de Facebook în ziua extragerii. Premiul se va ridica de la sediul Organizatorului, în caz că din cauza situației pandemice magazinul nu va activa, Organizatorul va concretiza prin intermediul email-ului adresa de livrare a premiului și datele de contact ale câștigătorului, livrarea va fi posibilă doar în raza raionului Criuleni. Câștigătorul se oblige în termen de 72 ore, să livreze informația solicitată. Netrimiterea datelor pentru validarea premiului în termenele prevăzute sau constatarea unei neconcordanțe în ce privește identitatea atrag după sine pierderea premiului. În cazul situației de pierdere a premiului, Campania se va repeta în termen de 7 zile, cu anunțarea zilei pe pagina de Facebook.

 Data limită de participare este: 06 ianuarie 2022. Data extragerii este: 08 ianuarie 2022.

 4. Drept de participare

 Se pot înscrie în vederea participării la Concursurile Campaniei numai persoanele fizice („Participanții”) cu domiciliul în Republica Moldova,  cu vârsta de cel puțin 18. Nu pot participa la Concursurile Campaniei următoarele categorii de persoane:

  •       angajații organizatorului;
  •       persoane care au încercat să fraudeze, aceasta sau alte Campanii Compakt;
  •       persoane care au refuzat ca datele personale să fie păstrate de către Compakt;
  •       persoanele care au denigrat imaginea companiei Compakt.

 Nu este posibilă preschimbarea în bani a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.

5. Premiile Campaniei

Fiecare participant va extrage instantaneu un premiu de valoare mică cu posibilatea ulterioară de a căștiga premiul mare un TV HISENSE 32 inch.

Talonul de participare se oferă pentru suma totală a produselor procurate, aceasta nu poate fi divizată. O persoană/ identitate poate primi maxim 2 taloane de participare în caz că achiziționează mai multe produse.

În caz de retur al produsului procurat, cumpărătorul se obligă să returneze premiul primit și se anulează participarea acestuia în cadrul tombolei-conform talonul atribuit acestui produs.

6. Regulamentul Campaniei

Regulamentul Campaniei este disponibil gratuit oricărui participant pe site-ul www.compakt.md

7. Taxe și Impozite

 Organizatorul se obligă să suporte impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile obținute de către câștigători ca urmare a prezentei Campanii, în conformitate cu prevederile din Codul fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice alta natură, în legătură cu aceasta, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

8. Reclamații

 Orice reclamaţie în legătură cu încălcarea prezentului Regulament în desfăşurarea concursului trebuie trimisă Organizatorului la adresa de email sales@compakt.md în cel mult 3 (trei) zile de la publicarea câştigătorilor. Reclamaţia va fi analizată de Organizator în termen de 14 zile de la primire. Răspunsul va fi transmis printr-un mesaj trimis la adresa de e-mail furnizată cu ocazia reclamaţiei. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice perturbare în funcționarea legăturilor de telecomunicații, servere, interfețe, browsere web și platforma Facebook.

 

9. Prelucrarea datelor personale

 Prin înscrierea și participarea la Concurs, Participanții declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului, să fie prelucrate și utilizate de acesta în scopuri precum: înmânarea premiilor câștigătorilor, înregistrarea și validarea câștigătorilor concursului. Prin înscrierea și participarea la Concurs Participanții declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus și că acestea urmează să fie păstrate de către Organizator pe o perioadă de 10 ani astfel cum este impus de către legislația fiscală în vigoare în perioada de desfășurare a concursului. Prin înscrierea și participarea la Concurs, Participanții declară că au citit și au acceptat politica de confidențialitate a organizatorului unde sunt detaliate toate drepturile Participanților cu privire la datele lor personale respectiv:

Dreptul de a solicita operatorului, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora (“dreptul de a fi uitat”) sau restricționarea prelucrării;

Dreptul de a te opune prelucrării;

Dreptul la portabilitatea datelor (de a primi datele furnizate într-un format structurat și de a le transmite altui operator);

Dreptul de a retrage în orice moment consimțământul tău, prelucrarea datelor dvs. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere. Iți poți exercita în mod gratuit oricare dintre aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate, către noi prin e-mail: sales@compakt.md.

În urma primirii cererii avem dreptul să te contactăm pentru a verifica faptul că tu ești persoana care a făcut cererea (verificarea identității). Dacă refuzi să îți mai prelucrăm datele cu caracter personal nu vei mai putea fi un membru activ al comunității noastre iar contul tău va fi șters din baza noastră de date și nu vei mai putea participa la tombolele Compakt, inclusiv la prezenta.

 Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți. Prin înscrierea la acest Concurs, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial și sunt de acord ca numele, prenumele, să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare pe pagina de internet a Organizatorului fără alte obligații sau plăți.

 Organizatorul se obligă de asemenea să respecte toate prevederile regulamentului european privind protecția datelor cu caracter personal, privind protecția datelor personale stocate atât pe durata desfășurării concursului, cât şi ulterior încheierii acesteia pe o durată nelimitată de timp și, dacă este cazul, să notifice Centrul Național de Protecție a Datelor Personale o cu privire la colectările și prelucrările de date cu caracter personal realizate în legătură cu înscrierea și participarea la Concurs.

  Participarea la acest Concurs presupune acceptul participanților referitor la faptul că, în baza acordului lor expres liber exprimat în scris numele, prenumele, înregistrate de Organizator pot fi făcute publice și folosite pentru a face publică premierea și asocierea cu organizatorul si campania Compakt, însă doar în legătură cu prezentul Concurs și fără a prejudicia imaginea ori drepturile acestora.

Cesiunea și utilizarea de către Organizator a acestor imagini se va face fără niciun fel de plată suplimentară pentru Participanți.

Alte Clauze

 Deciziile Organizatorului privind campania promoțională sunt finale și aplicabile tuturor Participanților. Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentativă care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea concursului promoțional. Participarea la concurs implică acordul Participantilor câștigători ca numele lor să poată fi publicate și utilizate gratuit de către Organizator pe website-ul https://www.compakt.md/ precum și în orice materiale publicitare. Prezentul regulament a fost redactat și afișat spre cunoștința publicului, astăzi, 25 decembrie 2021.

Organizator, SC Medieval ART SRL